เข้าสู่ระบบ

ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วช. ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จังหวัดกาฬสินธุ์ การผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสม เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ในฐานะหน่วยงานให้การสนับสนุนทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

การวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ ดร.จิระนันท์ อินทรีย์ และ คณะ แห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพในชุมชน และ การวางแผนต้นทุนการผลิต และ การจัดการทางการตลาด วช.ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตร กลุ่มอาชีพผู้ผลิตไก่ พื้นเมือง และ ไก่พื้นเมืองลูกผสม ซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการนำเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการลดปัจจัยนำเข้า ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้นำมาซึ่งชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ พื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย จะต้องมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ มีการรวมตัวกันของชุมชน มีกลุ่มอาชีพ การจัดลานค้าชุมชน หรือ ตลาดนัดชุมชน มีกองทุนของชุมชน และ กลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ และ วิสาหกิจชุมชนการเกษตรตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้กับชุมชน คณะนักวิจัยได้ใช้พื้นที่นี้ในการดำเนินงาน จนเป็นผลสำเร็จแล้ว วช. โดยนายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ดร.อรสุดา เจริญรัถ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการ กองประเมินผล และ จัดการความรู้การวิจัย พร้อมด้วยทีมงาน วช. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าว เพื่อติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่คณะนักวิจัย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ติดตาม ข่าวสารไก่ชน ได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888