เข้าสู่ระบบ

Tags : อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพัฒนาไก่ชนเป็นระบบ

อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพัฒนาไก่ชนเป็นระบบ

อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพัฒนาไก่ชนเป็นระบบ อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพัฒนาไก่ชนเป็นระบบช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวันนี้ยื่นคำร้องชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์ ประชาชนยื่น 1.2 หมื่นรายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ.อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองหวังพัฒนาไก่ชนอย่างเป็นระบบช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวันนี้   นายแทนคุณ จิตต์อิสระ  คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก  นายสิรภพ ทยานันทน์ ผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. เรื่องขอยื่นคำร้องขอเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. ตามที่ ประธานรัฐสภาได้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ    อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ.    มีหลักการเป็นไปตาม หมวด 3 และหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และให้ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายดำเนินการชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ  ดังกล่าวได้แล้วนั้นบัดนี้  คณะผู้ริเริ่มได้ดำเนินการชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ 12,000 คนแล้ว  จึงขอเสนอสำเนาร่างพระราชบัญญัติ พร้อมบันทึกประกอบเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนและรายชื่อของผู้แทนของผู้ซึ่งเสนอร่างพระราชบัญญัติ   ต่อประธานรัฐสภา เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ของการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายคือให้กระบวนการเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือไก่ชนถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบ  โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชน เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีสุดยอดสายพันธุ์ไก่ชนทุกพันธ์หากมีการปรับปรุงและทำเรื่องไก่ชนให้ถูกกฎหมายมีกฎหมายรองรับ จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ  สร้างเงินหมุนเวียนภายในประเทศเกิดห่วงโซ่อาชีพ สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนที่เพาะเลี้ยงไก่ชน  และเกิดประโยชน์กับประเทศอย่างมหาศาลด้านนายแทนคุณ  กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานรัฐสภา และจะติดตามความคืบหน้าให้ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้รับการผลักดัน จะเป็นสิ่งที่ดีเป็น เพราะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888