เข้าสู่ระบบ

Tags : วิธีการเลี้ยงไก่ทดสอบพันธุ์

วิธีการเลี้ยงไก่ทดสอบพันธุ์

วิธีการเลี้ยงไก่ทดสอบพันธุ์ การเลี้ยงไก่แนะ วิธีการเลี้ยงไก่ทดสอบพันธุ์ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่ รูปแบบของโรงเรือนและพื้นที่การเลื้ยง ให้เตรียมไก่ล่วงหน้า 3 – 5 วัน ย้ายไก่จากเล้าเดี่ยวมาครอบสุ่ม และเช็ดน้ำตากแดด นำไก่ชั่งน้ำหนัก เพื่อหาคู่ปล้ำทดสอบ โดยดูน้ำหนัก และส่วนสูง เป็นเกณฑ์ ต้องใกล้เคียงกัน ได้คู่แล้ว ให้บันทึก เบอร์ไก่ และน้ำหนักไก่ ลงในแบบฟอร์มทดสอบพันธุ์ หลังจากนั้นนำไก่เช็ดน้ำ สวมนวม แล้วปล่อยไก่ทดสอบ ทดสอบให้คะแนน 1 ยก ใช้เวลา 10 นาทีเกณฑ์การให้คะแนน ให้พิจารณาจากเชิงชน ตำแหน่งการออกอาวุธ ความแม่นยำ ความเร็วของการออกอาวุธ ความแข็งแกร่ง และภาพรวมของตัวไก่ผลการทดสอบสามารถสรุปได้ดังนี้ ทำพันธุ์ จำหน่ายหรือเลี้ยงตี ทดสอบอีกครั้ง และคัดทิ้งบันทึกผลการทดสอบ และส่งให้ฝ่ายสถิติและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล ไก่ที่ทดสอบแล้ว 2 ครั้ง ไม่ผ่านการทดสอบให้ทำการคัดทิ้งรูปแบบเล้าผสมเป็นแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยมีพื้นที่ส่วนแรกอยู่ในชายคาสำหรับแม่ไก่ฟักไข่ และกินอาหาร พื้นที่ ส่วนที่สองเป็นที่โล่งแจ้ง มีสนามหญ้าสำหรับไก่ออกกำลังกายใช้สำหรับเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ เพื่อผสมพันธุ์ มีรังไข่สำหรับให้แม่ไก่ไข่และฟักไข่เองตามธรรมชาติ เมื่อไข่ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888