เข้าสู่ระบบ

Tags : วช. ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จังหวัดกาฬสินธุ์ วช. ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จังหวัดกาฬสินธุ์ การผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสม เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ในฐานะหน่วยงานให้การสนับสนุนทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ ดร.จิระนันท์ อินทรีย์ และ คณะ แห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพในชุมชน และ การวางแผนต้นทุนการผลิต และ การจัดการทางการตลาด วช.ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตร กลุ่มอาชีพผู้ผลิตไก่ พื้นเมือง และ ไก่พื้นเมืองลูกผสม ซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการนำเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการลดปัจจัยนำเข้า ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้นำมาซึ่งชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ พื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย จะต้องมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ มีการรวมตัวกันของชุมชน มีกลุ่มอาชีพ การจัดลานค้าชุมชน หรือ ตลาดนัดชุมชน […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888