เข้าสู่ระบบ

Tags : พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไก่สวยงามเหลืองหางขาว

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไก่สวยงามเหลืองหางขาว

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไก่สวยงามเหลืองหางขาว พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไก่สวยงามเหลืองหางขาว เพื่อความเป็นสิริมงคลกับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ เลี้ยงไก่สวยงามเหลืองหางขาว บ้านหัวแท ตามที่สาขาสัตวศาสตร์และประมงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้ดำเนินงานบริการวิชาการโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2563–ปัจจุบันจนประสบความสำเร็จด้านอาชีพ เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบด้านการนำเอาหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชุมชน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ด้วยเหตุนี้ วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.ยรรยง เฉลิมแสน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน  ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการพร้อมด้วย คณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านหัวแท ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลกับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่สวยงามเหลืองหางขาว พระเจ้า 5 พระองค์ สามารถสร้างอาชีพในครัวเรือนต่อไปกับกลุ่มอื่นๆ และเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนได้และสามารถสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ไก่เหลืองหางขาวที่นิยมเป็นพันธุ์แท้ดั้งเดิม ต้องเป็นไก่บ้านกร่างบ้านหัวแท จังหวัดพิษณุโลก ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ฉลาดปราดเปรียว อึด ทน เป็นไก่เชิงแปดกระบวนท่าไก่เหลืองหางขาวจึงชนะไก่พม่ามาตลอด […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888