เข้าสู่ระบบ

Tags : บ่อนแข่งไก่ชน

บ่อนแข่งไก่ชน ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุญาติให้เปิดแล้ว

บ่อนแข่งไก่ชน ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุญาติให้เปิดแล้ว บ่อนแข่งไก่ชน ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุญาติให้เปิดแล้ว อย่างที่ใครหลายคนรู้กันดีว่า นั้นนับว่าเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นตามประเพณีท้องถิ่น  กีฬาเหล่านี้มาจัดการแข่งขันตามท้องถิ่นต่างๆ แน่นอนว่ากีฬาประเภทนี้ขึ้นชื่อเรื่องการพนันที่ตามมา ซึ่งใครหลายคนมักเรียกพื้นที่สนามกีฬานี้ว่า บ่อนไก่ หรือ บ่อนวัวชน นั่นเองล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ระบุข้อความว่า ตามที่ ทางด้านของมหาดไทยได้เคยมีหนังสือแจ้งเวียนซักซ้อมในการอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขัน ตามบัญชี ข.หมายเลข 1 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งหนังสือแจ้งเวียนบางฉบับได้เคยออกไว้เป็นเวลานานแล้ว ทำให้ยากต่อการสืบค้นเพื่อนำมาประกอบกับการใช้ดุลพินิจอนุมัติ อนุญาตของผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ และเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต นั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอันเป็นทางนำมาชื่งรายได้กับชุมชนและอาชีพที่สุจริต ป้องกันแรงานพลัดถิ่นจึงแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งวัวลาน “ข้อ 1 ให้นายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้เล่นได้ตามสภาพแห่งท้องที่ หรือ ประเพณีของท้องถิ่นนั้น ได้ทำมีการจัดให้มีการเล่นการพนันชนโค เป็นการเล่นให้สัตว์ต่อสู้กันตามบัญชีของ ข. หมายเลข ๑ ในกรุงเทพมหานครให้ออกใบอนุญาตได้เมื่ออธิบดีกรมการปกครองสั่งอนุมัติแล้ว ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุมัติแล้วตามข้อ ๔ วรรคสอง ข. (๑) ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888