เข้าสู่ระบบ

Tags : การเลี้ยงไก่ชนเพื่อความสวยงาม ชื่นชอบส่วนตัว

การเลี้ยงไก่ชนเพื่อความสวยงาม ชื่นชอบส่วนตัว

การเลี้ยงไก่ชนเพื่อความสวยงาม ชื่นชอบส่วนตัว การเลี้ยงไก่ชนเพื่อความสวยงาม ชื่นชอบส่วนตัว การเริ่มต้นเลี้ยงไก่ชนนี้เกิดจากความสนใจในไก่ชน เนื่องจากความสวยงาม มองแล้วดูมีเสน่ห์ในตัวของมัน ในการเลี้ยงไก่ชนก็เลี้ยงโดยวิธีธรรมชาติหว่านข้าวเปลือกให้กินในตอนเช้า และปล่อยให้ไก่มีวิถีชีวิตของมันตามธรรมชาติ ซึ่งเลี้ยงไว้ที่นาบางครั้งก็นำมาไว้ที่สุ่มไก่บ้างในตอนกลางวันในเวลาที่ฝนตกซึ่งมันก็ให้จับอย่างง่ายดาย เพราะคุ้นกับเจ้าของที่ให้อาหารมันทุกวัน และเมื่อถึงเวลากลางคืนมันก็จะกลับมาที่เล้าด้วยตัวมันเอง เนื่องจากเลี้ยงไว้ให้ความเพลิดเพลิน ไว้ดูเล่น ไม่เคยคิดที่จะนำไปชนเพราะรู้สึกสงสารกลัวมันเจ็บปวดในการเลี้ยงดูไก่ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการฝึกฝนให้มีการต่อสู้แต่ตามที่สังเกตเห็น ไก่จะมีสัญชาตญาณในการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งเคยเห็นมันสู้กับไก่ชนตัวอื่นก็รีบไปนำมันจับออกจากกัน ส่วนในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชนนี้ ไม่ได้รับการถ่ายทอดใด ๆ จากบรรพบุรุษ เพราะบรรพบุรุษก็ไม่ได้เลี้ยงไก่ชน และก็ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้อะไรในการเลี้ยงไก่ชน เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง แตกต่างกันแต่มีญาติพี่น้องในหมู่บ้านเดียวกันที่เลี้ยงไก่ชน ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่อย่างเป็นจริงเป็นจัง เพื่อพัฒนาไก่ชนเพื่อการต่อสู้โดยค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต หรือพูดคุยกับผู้รู้ด้านการเลี้ยงไก่ชนธเนศร์บุญตาแสง (2544) ผู้วิจัยเรื่อง “ไก่ชนกับวิถีชีวิตไทย ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยอยู่สองประการคือ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น และเพื่อศึกษาการเลี้ยงไก่ชนกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การเลี้ยงไก่ชนของชาวบ้านนั้นได้ใช้ภูมิปัญญามากมายในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงไก่ชน นับตั้งแต่การคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์การเพาะพันธุ์การคัดเลือกไก่ ที่จะนำมาเลี้ยงชนการบำรุงเลี้ยงหรือที่เรียกว่า“การปรนไก่”เพื่อออกชนการเปรียบไก่การเป็นมือน้ำ และการรักษาอาการบาดเจ็บภายหลังการชน เมื่อไก่ป่วยเป็นโรคก็จะใช้วิธีรักษาแบบชาวบ้านความรู้ความฉลาดเหล่านี้ เกิดจากการปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการพิสูจน์ซ้ำมาหลายชั่วอายุคนจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า การเลี้ยงไก่ชนนั้นสามารถตอบสองความต้องการทางด้านพื้นฐานของชาวบ้านได้หลายอย่าง ทั้งการนำไปบริโภคภายในครัวเรือนเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสันทนาการ ทั้งในแง่การประกวดและการชนไก่ ตลอดจนการเลี้ยงไก่ชนเป็นธุรกิจ ไก่ชนจะช่วยให้เศรษฐกิจของชาวบ้านเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ลดรายจ่ายและเสริมรายได้เป็นการสร้างอาชีพในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทย ได้ถูกร้อยรัดด้วยกระแสโลกาภิวัตน์การผลิต เพื่ออยู่เพื่อกินเท่านั้นยังนับว่าไม่เพียงพอ ดังนั้นหนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิตจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888