เข้าสู่ระบบ

Tags : การเลี้ยงไก่ชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

การเลี้ยงไก่ชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

การเลี้ยงไก่ชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การเลี้ยงไก่ชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การเลี้ยงไก่ชนเริ่มจากการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้การเลี้ยงไก่ชนมาจากบรรพบุรุษ การเลี้ยงไก่ชนเริ่มจากการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้การเลี้ยงไก่ชนมาจากบรรพบุรุษ ทำให้เกิดความสนใจเป็นสิ่งที่พบเห็นทุกวันที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติและซึมซับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้เรื่อยมาจนปัจจุบัน การได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวถึงว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง พื้นรากฐานของความรู้ของชาวบ้านหรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์ สืบทอดกันมาทั้งทางตรง คือประสบการณ์ด้วย ตนเอง หรือทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือ ความรู้ที่ได้สั่งสมสืบต่อกันมากล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นสติปัญญาเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเองทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินวิถีชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างร่วมสมัยการสืบทอดมา อาชีพหลัก ค้าขาย อาชีพเสริม เพาะพันธุ์ไก่ชนขายสาเหตุที่ทำให้สนใจการเลี้ยงไก่ชนเนื่องจากได้รับภูมิปัญญาถ่ายทอดมาจากบิดาตั้งแต่เด็ก ๆ ได้เห็นสิ่งที่บิดาได้เลี้ยงดูและปฏิบัติต่อไก่ชนในแต่ละกิจวัตรประจำวัน จึงก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสเรียนรู้อย่างใกล้ชิดโดยบิดาก็ได้สอนและแนะนำให้ความรู้ในการเลี้ยงดูไก่ชนมาอย่างต่อเนื่องตลอด ณ เวลานี้บิดาก็ได้ปล่อยให้เขาเป็นผู้ดูแลปฏิบัติเช่นเดียวกับที่บิดาปฏิบัติเมื่อตอนเขายังเด็ก ๆ และดำเนินถึงกิจวัตรประจำวันในการเลี้ยงดูไก่ ซึ่งภูมิปัญญาตรงได้ถูกสั่งสมมาเป็นเวลาอย่างช้านานถือว่าเป็นมรดกที่บิดาได้มอบให้ ซึ่งต่อมาได้กล่าวถึงความเป็นมาของภูมิปัญญาว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านาน เป็นการดำรงอยู่ในชีวิตที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น โดยมีการปรับสภาพการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติตามกาลเวลา เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่พิเศษกว่าสัตว์อื่น ๆกล่าวคือ มีมันสมองที่มีความสามารถในการคิดค้น เรียนรู้แก้ปัญหาและมีการสืบทอดแบบแผนความรู้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด กันมาแม้ว่าภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่ถูกสั่งสมและถ่ายทอดเป็นมรดกมาช้านาน แต่มีลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นองค์ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพ เศรษฐกิจความเป็นอยู่ การใช้จ่าย การศึกษาวัฒนธรรม ความสำคัญของภูมิปัญญาไทยว่าภูมิปัญญาไทยได้ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888