เข้าสู่ระบบ

Tags : การเรียนรู้ในการเลี้ยงไก่ชน

การเรียนรู้ในการเลี้ยงไก่ชน

การเรียนรู้ในการเลี้ยงไก่ชน การเรียนรู้ในการเลี้ยงไก่ชน เกิดจากการชอบและอยากที่จะรู้วิธีการในการเลี้ยงไก่ชนตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เพื่อเพาะพันธุ์ขาย  การศึกษาวิถีชีวิตของคนเลี้ยงไก่ชน และศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ชนบ้านดงแสนสุข โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสังเกต และสนทนากลุ่มย่อย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า วิถีการดำเนินชีวิตของคนใหมู่บ้าน ดงแสนสุขเริ่มต้นจากปราชญ์ชาวบ้านคือตาทวด ของนายบุญมาสายเบาะ และได้สืบทอดความรู้ สภาวการณ์ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็ว ทำให้โลกแห่งการค้ามีการแข่งขันสูงขึ้น ทำให้การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด เช่นฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม ฯลฯ วิถีชีวิตเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีกึ่งอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดการบริโภคตามกระแสนิยม มากกว่าการอนุรักษ์นิยมลักษณะครอบครัว เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกหลายคนมาเป็นครอบครัวเดี่ยว จากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมือง ทำให้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป การทำหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง มีสถาบันอื่นเข้ามาทำหน้าที่เหล่านี้แทน เช่นสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมจึงทำให้มีผลต่อสภาพจิตใจของคน เกิดความเหงาความเครียดขึ้นมา ได้สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาทดแทนและดูแลจิตใจได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมว ปลา ไก่ชน มีประวัติเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช (356 – 323 ปีก่อนคริสตกาล) ซึ่งเป็นจอมจักรพรรดิของกรีก ได้กรีธาทัพแผ่อิทธิพลขยายอาณาจักร ได้เข้ามายังประเทศอินเดีย มีเรื่องเล่ากันว่าแม่ทัพนายกองได้เห็น การชนไก่ ที่อินเดีย จึงได้นำไก่ชนไปขยายพันธุ์ ณ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลังจากนั้นได้นำไก่ที่ขยายพันธุ์ได้ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888