เข้าสู่ระบบ

Tags : การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่

การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่

การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่ การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่ และเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ สถานที่ติดต่อ  กทม.  ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา) ต่างจังหวัด  ที่ทำการปกครองอำเภอ เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 2. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ฉบับจริง 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 1) 3. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 4. หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ) 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ) 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ) […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888