เข้าสู่ระบบ

Tags : การศึกษาวิถีชีวิตคนเลี้ยงไก่ชน

การศึกษาวิถีชีวิตคนเลี้ยงไก่ชน

การศึกษาวิถีชีวิตคนเลี้ยงไก่ชน การศึกษาวิถีชีวิตคนเลี้ยงไก่ชน นและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชน บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิถีชีวิตของคนเลี้ยงไก่ชนและศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ชนบ้านดงแสนสุข โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสังเกต และสนทนา กลุ่มย่อย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า วิถีการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้าน ดงแสนสุขเริ่มต้นจากปราชญ์ชาวบ้านคือตาทวด ของนายบุญมาสายเบาะ และได้สืบทอดความรู้ โดยใช้เวลาว่างจากการทำนาถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลาน การก่อเกิดภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชน ซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตของชาวอีสานที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปพร้อมจนเกิดทักษะ และความชำนาญเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงกันไปหมดทำให้ชาวบ้านสนใจที่จะประกอบเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นอาชีพเสริม ทำให้ชาวบ้านดงแสนสุข ไม่อพยพไปขายแรงงานในต่างจังหวัด อีกทั้งยังเป็นสิ่งทำให้ชาวบ้านดงแสนสุข เกิดความภาคภูมิใจพฤติกรรมการเรียนรู้ในการเลี้ยงไก่ชน เกิดจากการชอบและอยากที่จะรู้วิธีการในการเลี้ยงไก่ชน ตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเพื่อเพาะพันธุ์ขาย มีรายได้เข้ามาในครอบครัวจนสามารถสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเรียนรู้ภูมิปัญญาจากรุ่นต่อรุ่น โดยมีตาทวดและลูกหลานที่สืบทอดเป็นต้นแบบ การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการเลี้ยงไก่ชน และวิถีชีวิตของคนและไก่ชนมีความผูกพันกัน โดยเลี้ยงไก่เสมือนเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา โดยเป็นการซึมซับจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้ใช้เวลาในการเรียนรู้ฝึกฝนประสบการณ์พอสมควร จึงสามารถแยกตัวมาประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ไก่ขายและเลี้ยงไก่ชนด้วยตัวเองการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านดงแสนสุข ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ (1) วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เยาวชนจะสอนลูกหลานทั้งชายและหญิง จากสิ่งที่ง่าย ๆ ก่อน โดยการให้สัมผัสในช่วงปิดเทอมเพื่อซึมซับวัฒนธรรมของท้องถิ่น เรียนรู้รากเหง้าของตนเองเมื่อมีความชำนาญแล้วก็จะปล่อยให้ดูแลจัดการกันเอง โดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนำ (2) วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ จะใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการบอกเล่าจากผู้มีประสบการณ์ตรง เช่นในแต่ละวันจะต้องดูแลไก่ชนอย่างไรบ้าง พร้อมกับสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพรในการรักษาไก่ชนที่ป่วยหรือบาดเจ็บจากการเข้าสังเวียน […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888