เข้าสู่ระบบ

Tags : การพนันชนไก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

การพนันชนไก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

การพนันชนไก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง การพนันชนไก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่ ๓ ประเด็น การพนันชนไก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่ ๓ ประเด็น คือ การศึกษาการละเล่นพื้นบ้านที่พัฒนาสู่ธุรกิจการพนัน, การศึกษาวิธีการเล่นพนันที่พัฒนาจากการละเล่นไก่ชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนท้องถิ่น, รวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลการเล่นพื้นบ้านและการพนันที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะกรณีการละเล่นชนไก่ที่ต้องแยกออกจากธุรกิจการพนัน คณะศึกษาได้ดำเนินการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม รวมทั้งการสังเกตในสนามกีฬาชนไก่ การแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าของไก่ เจ้าของสนามชนไก่ ผู้ชม นักพนัน ประมวลสรุปได้ดังนี้ กีฬาชนไก่เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรม โดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวนา ดังสำนวน “เสร็จจากการทำนา กัดปลา ชนไก่ ชกมวย และแข่งเรือยาว” ชนไก่มีความเกี่ยวพันกับมิติทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวพันกับการสร้างเอกลักษณ์ประจำจังหวัด บางส่วนเป็นอาชีพหลักในชุมชน แบ่งไก่เป็น ๒ ประเภทคือ ๑ ไก่งาม (ลักษณะดี) ๒ ไก่ชน (ไก่ชนเก่ง) และไก่ประเภทที่ ๒ พัฒนาสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจการพนันชนไก่ในปัจจุบัน มีการรวมกลุ่มสร้างเป็นเครือข่ายการสื่อสารกันภายในกลุ่มผู้สนใจกีฬาชนไก่และการพนันชนไก่ในภาคเหนือตอนล่าง ๕ จังหวัด จากการสำรวจเบื้องต้นมีจำนวนสนามชนไก่จำนวน ๒๑ แห่ง […]

การพนันชนไก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

การพนันชนไก่พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประสงค์ที่จะทำความเข้าใจพัฒนาการความเป็นมาของการพนันชนไก่ดัง การพนันชนไก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน การศึกษาการพนันชนไก่ในภาคเหนือตอนบน ประสงค์ที่จะทำความเข้าใจพัฒนาการความเป็นมาของการพนันชนไก่ดังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบวิธีการเล่นพนันในบ่อนชนไก่แต่ละระดับรวมถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้ เสนอมาตรการและนโยบายในการกำกับดูแลธุรกิจการพนันชนไก่ การพนันชนไก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน จากการศึกษาพบว่า 1. การเปลี่ยนแปลงเป็นธุรกิจการพนันชนไก่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชน จากเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ บริการที่สำคัญคือ การละเล่นชนไก่หลังฤดูเก็บเกี่ยวถูกปรับเปลี่ยนมาชนไก่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ และ ต่อมาการหยุดทำงานนี้กลายมาเป็นวิถีชีวิตแบบเมืองในที่สุด และ บ่อนพนันชนไก่กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักพนันชนไก่โดยปริยาย ประการต่อมาก็คือ ภายใต้พระราชบัญญัติการพนันปี 2478 ที่ระบุ ให้การชนไก่เป็นการเล่นพนันชนิดหนึ่ง ที่จะต้องขออนุญาตก่อนถึงจะเล่นได้ ทัง้ นีขึ้น้ อยู่ที่อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุญาตให้ตัง้ บ่อนไก่ได้หรือไม่ เวลาต่อมาเกิดมีการตัง้ บ่อนชนไก่กันแพร่หลาย ประการที่สาม จากการเข้ามาของนักธุรกิจ นักการเมืองที่มีใจรักชอบการชนไก่มาจัดตัง้ บ่อนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ่อนเกิดความร่วมมือ ประการสุดท้ายคือนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ 2. ในธุรกิจการพนัน บ่อนชนไก่มีบทบาทในการจัดการทางธุรกิจการชนไก่ให้เกิดผลกำไรสูงสุดรูปแบบวิธีการเล่นการพนันชนไก่มี 3 แบบคือ การเล่นพนันชนไก่แบบเดิมพัน เป็นการเล่นพนันระหว่างเจ้าของไก่ชน และ คณะทัง้ 2 ฝ่าย โดยวางเงินเดิมพันตามที่ตกลงฝ่ายละเท่าเท่ากันฝากไว้กับทางบ่อน เมื่อรู้การชนไก่รู้ผลแพ้ชนะฝ่ายผู้ชนะจะมารับเงินเดิมพันทั้ง หมด ทางบ่อนจะหักค่าชนไก่ 10 […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888