เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนหลังจากการชนไก่

ขั้นตอนหลังจากการชนไก่

ขั้นตอนหลังจากการชนไก่

ขั้นตอนหลังจากการชนไก่ เมื่อชนเสร็จตัวที่ชนะเจ้าของจะสามารถไปรับเงินได้ที่ห้องขายบัตรหรือห้องวางเดิมพัน

ขั้นตอนหลังจากการชนไก่ โดยนำบัตรที่ได้จากการลงทะเบียนมา ยืนยัน กรรมการ ประกอบไปด้วย 2 คน กรรมการคนที่ 1 เรียกว่ามือที่ 1 เป็น ผู้ชี้ขาด กรรมการมือที่ 2 เป็นผู้ช่วย ถ้าเกิดเหตุ ฉุกเฉินนายสนามจะเป็นผู้ชี้ขาดในการแข่งขัน หลังจากการตัดสินในการวางเดิมพัน

โดยฝ่ายแพ้ต้องยกให้เจ้าของสนามชนไก่ 10% ศึกษาลักษณะของไก่ชน สีขน หงอน สีปาก สีแข้ง อายุ น้ าหนัก จากการศึกษาลักษณะสีไก่ชนในสนามชนไก่ และฟาร์มเลี้ยงไก่ชนพบว่าสีไก่ชนมีทั้งหมด 10 สี โดยแบ่งกลุ่มสีออกเป็น กลุ่ม ไก่เหลือง/ทองอ่อน กลุ่มไก่เขียว กลุ่มไก่ชี/ไก่ด่าง กลุ่มไก่แดง กลุ่มไก่พิราบ/น้ำทิ กลุ่มไก่ประดู่ กลุ่มไก่ลาย กลุ่มไก่เคี่ยม กลุ่มไก่กด และ กลุ่มไก่เข็ม ลักษณะสีขน ดังแสดงในภาพที่ 7 ผลการสำรวจสีขนไก่ชนในสนามทั้ง 3 สนาม ได้แก่ สนามชนไก่ศรีนครินทร์ สนามชนไก่ศรีบรรพต และ สนามชนไก่ศาลา ตาเสา จานวนไก่ทั้งหมด 406 ตัว และจากฟาร์มเกษตรกรทั้ง 10 รายๆ ละ 10 ตัว รวมทั้งหมด 100 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 2 โดย พบว่า มีสีขน เหลือง/ทองอ่อน เขียว ชี/ด่าง แดง พิราบ/น้ าทิ ประดู่ ลาย เคี่ยม กด และเข็ม มีจ านวน 68 (16.7%), 47 (11.6%), 93 (22.9%), 70 (17.2%), 25 (6.2%), 1 (.2%), 20 (4.9%), 32 (7.9%), 33 (8.1%), และ 17 (4.2%) ตัว ตามลำดับ โดยกลุ่มสีชี/ด่างมี จำนวนมากที่สุด และ สีขนจากฟาร์มเกษตรกร พบสีขนเหลือง/ทองอ่อน เขียว ชี/ด่าง แดง พิราบ/น้ าทิประดู่ ลาย เคี่ยม กด และเข็ม
จำนวน 18, 15, 21, 11, 6, 3, 3, 6, 11 และ 6 ตัว ตามลำดับ ระดับอายุของไก่ชนจากการสุ่มสอบถามเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน พบว่า ไก่ชนที่มีช่วงอายุ 6-10 เดือน มีจำนวน 9 % ช่วงอายุที่ 11-20 เดือน มีจำนวน 58 % ช่วงอายุที่ 21-30 เดือน มีจำนวน 32 % และช่วงอายุ 31-40 เดือน มีจำนวน 1% โดยช่วงอายุที่ 11-20 เดือน มีไก่ชนจำนวนมากที่สุด น้ำหนักเฉลี่ยจากการสำรวจจากสนามชนไก่ศรีนครินทร์ สนามชนไก่ศรีบรรพต และสนามชนไก่ศาลาตำเสา และจากฟาร์ม เกษตรกร ดังตารางที่ 3 สนามชนไก่ศรีนครินทร์ไก่ชนที่เกษตรกรน ามาชน มีน้ำหนักตั้งแต่ 2.7 – 4.2 กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ย 3.24 สนามชนไก่ศรีบรรพต มีน้ำหนักตั้งแต่ 2.8 – 3.6 กิโลกรัม น้้ำหนักเฉลี่ย 3.24 กิโลกรัม สนามชนไก่ศาลาต าเสา มีน้ำหนักตั้งแต่ 2.68 – 3.7 กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ย 3.25 กิโลกรัม และจาการส ารวจจากฟาร์มเกษตรกรไก่ชนมีน้ำหนักตั้งแต่ 2.7 – 4 กิโลกรัม มีน้ำหนักเฉลี่ย
3.33 กิโลกรัม

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ Kaichon หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888