เข้าสู่ระบบ

เลี้ยงไก่พื้นเมือง มุ่งผลิตไก่ 3 สาย

เลี้ยงไก่พื้นเมือง มุ่งผลิตไก่ 3 สาย

เลี้ยงไก่พื้นเมือง มุ่งผลิตไก่ 3 สาย

เลี้ยงไก่พื้นเมือง มุ่งผลิตไก่ 3 สาย ลงทุนน้อย ตลาดนิยม ขายได้ทั้งไก่เก่ง และไก่แกง ความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์พัฒนา

เนื่องจากประชากรโลกมีความต้องการสินค้าเกษตรและปศุสัตว์เพื่อบริโภคเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัท หรือองค์กรใหญ่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เริ่มมองหาช่องทางในการขยายตลาดและฐานการผลิตในประเทศนั้นๆ หรือแหล่งที่มีศักยภาพประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารและส่งออกธุรกิจทางด้านปศุสัตว์อันดับต้นๆ ของโลก นั่นคือ ธุรกิจอุตสาหกรรมระดับประเทศ แต่ในระดับครัวเรือนหรือที่เรียกว่า “เกษตรกรรายย่อย” ยังคงมีควบคู่กับธุรกิจบริษัทรายใหญ่ โดยมีตลาดท้องถิ่นและในประเทศรองรับ แต่การทำอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามเศรษฐกิจและสถานการณ์บ้านเมือง การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานจึงเป็นทางรอดของเกษตรกรรายย่อย

คุณชัชวาล วงศ์รา ชายหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมืองไว้ศึกษาเพื่อไม่ให้ไก่พื้นเมืองสูญพันธุ์เร็ว จึงทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานขึ้น บนเนื้อที่เกือบ 100 ไร่ ในตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 2 ไร่ บางส่วนปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ใช้ในฟาร์ม เช่น หญ้าเนเปียร์ และหญ้ารูซี่เริ่มเมื่ออายุ 15 ปี มีความสนใจในอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับมีชีวิตคลุกคลีเกี่ยวกับเกษตรมาตั้งแต่เกิดเห็นการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบขาดการดูแลเอาใจใส่ ทั้งเรื่องอาหาร การป้องกันโรค และที่อยู่อาศัย โดยปล่อยให้ไก่นอนตามต้นไม้ไม่มีโรงเรือนในรูปแบบชัดเจน ตลอดจนไม่สามารถควบคุมโรคได้ จนได้รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัดชัยภูมิ ด้านฟาร์มปลอดโรค จึงคิดทำในรูปแบบฟาร์ม โดยใช้ชื่อว่า ส.ชัชวาลฟาร์ม

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888