เข้าสู่ระบบ

วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ส่วนใหญ่เกษตรกรมีวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก รองมาเป็นการเลี้ยงเพื่อจำาหน่าย

ส่วนใหญ่เกษตรกรมีวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก รองมาเป็นการเลี้ยงเพื่อจำาหน่าย เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเป็นเพื่อน และเลี้ยงไว้ประกอบวิถีชีวิต/บุญประเพณี

สถานที่เลี้ยงไก่
สถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ของทุกพื้นที่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่ที่บ้านของตนเอง และมีการน าไก่ไปเลี้ยงในพื้นที่นา ที่เหลือใช้เลี้ยงไก่ทั้งที่บ้านและที่นาของตนเอง

โรงเรือน และสถานที่ตั้ง
ในส่วนของโรงเรือนนั้น สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มีเล้า หรือโรงเรือน เกษตรกรกลุ่มนี้จะปล่อยให้ไก่พื้นเมืองนอนบนต้นไม้ ให้นอนใต้ถุนฉางข้าว และอีกกลุ่มคือ มีโรงเรือน หรือเล้าให้ไก่นอน สถานที่สร้างเล้าไก่ของเกษตรกรนั้นสามารถแยกออกเป็น 4 คือ
1. ใต้ถุนบ้าน ในอดีตมีลักษณะนี้จ านวนมาก แต่ปัจจุบันมีจ านวนลดลง สาเหตุคือ มีแมลงไต่ขึ้นไปบนบ้านเรือนรบกวนผู้อยู่อาศัย และรูปแบบบ้านเรือนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบ้าน 2 ชั้น ชั้นล่างปูพื้นเป็นที่อยู่อาศัยด้วย จึงท าให้เล้าแบบนี้ลดลง
2. ใต้ถุนฉางข้าว
3. มีเล้าแยกออกจากตัวบ้าน และใต้ฉางข้าว

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888