เข้าสู่ระบบ

บ่อนแข่งไก่ชน ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุญาติให้เปิดแล้ว

บ่อนแข่งไก่ชน ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุญาติให้เปิดแล้ว

บ่อนแข่งไก่ชน ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุญาติให้เปิดแล้ว

บ่อนแข่งไก่ชน ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุญาติให้เปิดแล้ว อย่างที่ใครหลายคนรู้กันดีว่า นั้นนับว่าเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นตามประเพณีท้องถิ่น 

กีฬาเหล่านี้มาจัดการแข่งขันตามท้องถิ่นต่างๆ แน่นอนว่ากีฬาประเภทนี้ขึ้นชื่อเรื่องการพนันที่ตามมา ซึ่งใครหลายคนมักเรียกพื้นที่สนามกีฬานี้ว่า บ่อนไก่ หรือ บ่อนวัวชน นั่นเองล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ระบุข้อความว่า ตามที่

ทางด้านของมหาดไทยได้เคยมีหนังสือแจ้งเวียนซักซ้อมในการอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขัน ตามบัญชี ข.หมายเลข 1 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งหนังสือแจ้งเวียนบางฉบับได้เคยออกไว้เป็นเวลานานแล้ว

ทำให้ยากต่อการสืบค้นเพื่อนำมาประกอบกับการใช้ดุลพินิจอนุมัติ อนุญาตของผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ และเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต นั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอันเป็นทางนำมาชื่งรายได้กับชุมชนและอาชีพที่สุจริต ป้องกันแรงานพลัดถิ่นจึงแก้ไขเพิ่มเติม

เรื่องการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งวัวลาน “ข้อ 1 ให้นายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้เล่นได้ตามสภาพแห่งท้องที่ หรือ ประเพณีของท้องถิ่นนั้น

ได้ทำมีการจัดให้มีการเล่นการพนันชนโค เป็นการเล่นให้สัตว์ต่อสู้กันตามบัญชีของ ข. หมายเลข ๑ ในกรุงเทพมหานครให้ออกใบอนุญาตได้เมื่ออธิบดีกรมการปกครองสั่งอนุมัติแล้ว ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุมัติแล้วตามข้อ ๔ วรรคสอง ข. (๑) ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

สำหรับกรุงเทพมหานคร และนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกึ่งอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ได้ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ นั้น

โดยจะมีการขออนุญาตจัดให้มีสถานที่เล่นการพนันชนโค (เปิดบ่อน) ให้ใช้การที่ดุลพินิจสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตดำเนินการออกใบอนุญาต โดยต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและเหมาะสม และไม่เป็นการทรมานสัตว์ หรือทารุณสัตว์

โดยให้นำระเบียบของทางมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งให้อนุญาตในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง บ่อนหนึ่งเดือนละ ๑ ครั้ง ส่วนจังหวัดอื่นบ่อนหนึ่งสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔ ครั้ง สำหรับการอนุมัติการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนโค

กรณีพิเศษให้อนุมัติได้เฉพาะกรณีงานที่จัดให้มีขึ้นในโอกาสอันเป็นประเพณีซึ่งได้จัดให้มีเป็นประจำทุกปี และได้เคยรับการอนุมัติมาแล้ว หรือกรณีที่เป็นการขออนุญาตในกรณีจำเป็นอย่างยิ่งในการหาเงินเพื่อการกุศลสาธารณะให้อนุมัติได้ปีละไม่เกิน ๕ ครั้ง แต่ละครั้งไม่เกิน ๓ วัน และจะต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Kaichon888.co

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : ข่าวสารไก่ชน

ช่อง tiktok : c.ockfight888

Twitter : ไก่ชนเงินล้าน

Line Official : @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888