เข้าสู่ระบบ

การเลี้ยงไก่ชนเพื่อความสวยงาม ชื่นชอบส่วนตัว

การเลี้ยงไก่ชนเพื่อความสวยงาม ชื่นชอบส่วนตัว

การเลี้ยงไก่ชนเพื่อความสวยงาม ชื่นชอบส่วนตัว

การเลี้ยงไก่ชนเพื่อความสวยงาม ชื่นชอบส่วนตัว การเริ่มต้นเลี้ยงไก่ชนนี้เกิดจากความสนใจในไก่ชน เนื่องจากความสวยงาม มองแล้วดูมีเสน่ห์ในตัวของมัน

ในการเลี้ยงไก่ชนก็เลี้ยงโดยวิธีธรรมชาติหว่านข้าวเปลือกให้กินในตอนเช้า และปล่อยให้ไก่มีวิถีชีวิตของมันตามธรรมชาติ ซึ่งเลี้ยงไว้ที่นาบางครั้งก็นำมาไว้ที่สุ่มไก่บ้างในตอนกลางวันในเวลาที่ฝนตกซึ่งมันก็ให้จับอย่างง่ายดาย เพราะคุ้นกับเจ้าของที่ให้อาหารมันทุกวัน และเมื่อถึงเวลากลางคืนมันก็จะกลับมาที่เล้าด้วยตัวมันเอง เนื่องจากเลี้ยงไว้ให้ความเพลิดเพลิน ไว้ดูเล่น ไม่เคยคิดที่จะนำไปชนเพราะรู้สึกสงสารกลัวมันเจ็บปวดในการเลี้ยงดูไก่ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการฝึกฝนให้มีการต่อสู้แต่ตามที่สังเกตเห็น ไก่จะมีสัญชาตญาณในการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งเคยเห็นมันสู้กับไก่ชนตัวอื่นก็รีบไปนำมันจับออกจากกัน

ส่วนในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชนนี้ ไม่ได้รับการถ่ายทอดใด ๆ จากบรรพบุรุษ เพราะบรรพบุรุษก็ไม่ได้เลี้ยงไก่ชน และก็ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้อะไรในการเลี้ยงไก่ชน เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง แตกต่างกันแต่มีญาติพี่น้องในหมู่บ้านเดียวกันที่เลี้ยงไก่ชน ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่อย่างเป็นจริงเป็นจัง เพื่อพัฒนาไก่ชนเพื่อการต่อสู้โดยค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต หรือพูดคุยกับผู้รู้ด้านการเลี้ยงไก่ชนธเนศร์บุญตาแสง (2544) ผู้วิจัยเรื่อง “ไก่ชนกับวิถีชีวิตไทย ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยอยู่สองประการคือ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

และเพื่อศึกษาการเลี้ยงไก่ชนกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การเลี้ยงไก่ชนของชาวบ้านนั้นได้ใช้ภูมิปัญญามากมายในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงไก่ชน นับตั้งแต่การคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์การเพาะพันธุ์การคัดเลือกไก่ ที่จะนำมาเลี้ยงชนการบำรุงเลี้ยงหรือที่เรียกว่า“การปรนไก่”เพื่อออกชนการเปรียบไก่การเป็นมือน้ำ และการรักษาอาการบาดเจ็บภายหลังการชน เมื่อไก่ป่วยเป็นโรคก็จะใช้วิธีรักษาแบบชาวบ้านความรู้ความฉลาดเหล่านี้ เกิดจากการปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการพิสูจน์ซ้ำมาหลายชั่วอายุคนจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า

การเลี้ยงไก่ชนนั้นสามารถตอบสองความต้องการทางด้านพื้นฐานของชาวบ้านได้หลายอย่าง ทั้งการนำไปบริโภคภายในครัวเรือนเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสันทนาการ ทั้งในแง่การประกวดและการชนไก่ ตลอดจนการเลี้ยงไก่ชนเป็นธุรกิจ ไก่ชนจะช่วยให้เศรษฐกิจของชาวบ้านเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ลดรายจ่ายและเสริมรายได้เป็นการสร้างอาชีพในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทย ได้ถูกร้อยรัดด้วยกระแสโลกาภิวัตน์การผลิต เพื่ออยู่เพื่อกินเท่านั้นยังนับว่าไม่เพียงพอ ดังนั้นหนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิตจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นทางออกให้กับสังคมชนบทไก่ชนที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้นั้นเป็นการเลี้ยงเพื่อยังชีพ ยังไม่ถึงกับได้ขายเป็นรายได้หลัก เมื่อนำภูมิปัญญามาปรับใช้อย่างจริงจังแล้วก็จะเห็นว่าไก่ชนนั้นตอบสนองได้ทั้งสองวิถีการผลิตที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี

ในสังคมปัจจุบันมีภาคเอกชนให้การสนับสนุนการเลี้ยงไก่ของชาวบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการชนไก่และเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ไทย เปิดสนามประลองไก่เพื่อมูลค่าเพิ่มตามตำบลต่างๆ ขึ้นยกการเลี้ยงไก่ชนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ท่ามกลางกระแสความคิดที่หลากหลายคนส่วนหนึ่งมองการชนไก่ที่เป็นวัฒนธรรม เป็นภูมิปัญญาเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และคนอีกส่วนหนึ่งมองเป็นเพียงการพนัน และการทรมานสัตว์จากการศึกษาทำให้ได้ข้อเท็จจริงจากกลุ่มประชากรทั้งที่เกี่ยวข้องกับการชนไก่โดยตรง และจากมุมมองของคนรอบข้าง ว่าการไก่ชนจะคงอยู่ในสังคมไทยได้นั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและท่าทีให้เหมาะสมกับภาวะและสภาวะที่เป็นอยู่กล่าวคือ ต้องรักษาจุดเด่นที่ยังประโยชน์ต่อคนในสังคมให้ได้มากที่สุด โดยที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและสังคมโดยรวมน้อยที่สุด สิ่งที่ได้รับจากการเลี้ยงไก่ชนนี้

นอกจากความเพลิดเพลินแล้ว มีความรู้สึกรักหวงแหน ผูกพันไม่ต้องการที่จะเลี้ยงมากมายหลายตัว ได้ตามหาไก่ที่ตนรักซึ่งหายไปและมันก็ไม่กลับมามีความรู้สึกเศร้าเสียใจ ที่ไม่ได้กลับคืนมาจึงคิดว่าถูกขโมยไปแล้ว ซึ่งโดยสัญชาตญาณแล้วมันจะต้องกลับมาตามเวลาปกติที่เดิม ในการเลี้ยงไก่แต่ละรุ่นจะเลี้ยงประมาณ 3-4 ปีสามารถใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้มันจะผสมกันเองตามธรรมชาติระหว่างตัวผู้กับตัวเมีย และก็ยังไม่คิดตัดสินใจที่จะเลิกเลี้ยงก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆ อยู่ที่อนาคต จากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดของ จิริณีสินุธก(2543)กล่าวถึง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ว่าเป็นความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ โดยใช้สติปัญญาสั่งสมความรู้ของตนอย่างหลากหลาย ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างศาสนาสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ และกระบวนการทางสังคมเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ในสภาพที่เหมาะสมกับธรรมชาติและการถ่ายทอดกระบวนการเหล่านี้มาจนหลายชั่วคน

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Kaichon888.co

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : ข่าวสารไก่ชน

ช่องยูทูป : ข่าวสารไก่ชน

ช่อง tiktok : c.ockfight888

Twitter : ไก่ชนเงินล้าน

Line Official : @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888