เข้าสู่ระบบ

การเลี้ยงไก่ชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

การเลี้ยงไก่ชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

การเลี้ยงไก่ชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

การเลี้ยงไก่ชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การเลี้ยงไก่ชนเริ่มจากการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้การเลี้ยงไก่ชนมาจากบรรพบุรุษ

การเลี้ยงไก่ชนเริ่มจากการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้การเลี้ยงไก่ชนมาจากบรรพบุรุษ ทำให้เกิดความสนใจเป็นสิ่งที่พบเห็นทุกวันที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติและซึมซับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้เรื่อยมาจนปัจจุบัน การได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวถึงว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง พื้นรากฐานของความรู้ของชาวบ้านหรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์ สืบทอดกันมาทั้งทางตรง คือประสบการณ์ด้วย ตนเอง หรือทางอ้อม

ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือ ความรู้ที่ได้สั่งสมสืบต่อกันมากล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นสติปัญญาเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเองทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินวิถีชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างร่วมสมัยการสืบทอดมา อาชีพหลัก ค้าขาย อาชีพเสริม เพาะพันธุ์ไก่ชนขายสาเหตุที่ทำให้สนใจการเลี้ยงไก่ชนเนื่องจากได้รับภูมิปัญญาถ่ายทอดมาจากบิดาตั้งแต่เด็ก ๆ ได้เห็นสิ่งที่บิดาได้เลี้ยงดูและปฏิบัติต่อไก่ชนในแต่ละกิจวัตรประจำวัน

จึงก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสเรียนรู้อย่างใกล้ชิดโดยบิดาก็ได้สอนและแนะนำให้ความรู้ในการเลี้ยงดูไก่ชนมาอย่างต่อเนื่องตลอด ณ เวลานี้บิดาก็ได้ปล่อยให้เขาเป็นผู้ดูแลปฏิบัติเช่นเดียวกับที่บิดาปฏิบัติเมื่อตอนเขายังเด็ก ๆ และดำเนินถึงกิจวัตรประจำวันในการเลี้ยงดูไก่ ซึ่งภูมิปัญญาตรงได้ถูกสั่งสมมาเป็นเวลาอย่างช้านานถือว่าเป็นมรดกที่บิดาได้มอบให้ ซึ่งต่อมาได้กล่าวถึงความเป็นมาของภูมิปัญญาว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านาน เป็นการดำรงอยู่ในชีวิตที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น

โดยมีการปรับสภาพการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติตามกาลเวลา เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่พิเศษกว่าสัตว์อื่น ๆกล่าวคือ มีมันสมองที่มีความสามารถในการคิดค้น เรียนรู้แก้ปัญหาและมีการสืบทอดแบบแผนความรู้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด กันมาแม้ว่าภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่ถูกสั่งสมและถ่ายทอดเป็นมรดกมาช้านาน

แต่มีลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นองค์ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพ เศรษฐกิจความเป็นอยู่ การใช้จ่าย การศึกษาวัฒนธรรม ความสำคัญของภูมิปัญญาไทยว่าภูมิปัญญาไทยได้ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น สร้างศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแก่คนไทย ทำให้บรรพบุรุษของเราได้ดำรงชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินนี้มาอย่างสงบสุขเป็นเวลายาวนาน แม้ว่าภูมิปัญญาส่วนหนึ่งจะสูญหายไปแต่ยังมีบางส่วนหลงเหลือเป็นมรดกอันล้ำค่าอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญเป็นมรกดที่บรรพบุรุษในอดีตได้สั่งสมสร้างสรรค์สืบทอดภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่องสืบสานเรื่องราวอันทรงคุณค่ามากมายส่งผลให้คนในชาติเกิดความรักความภาคภูมิใจและร่วมแรงร่วมใจสืบสานต่อ ๆ กันมา และต่อไปในอนาคตภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่ง

เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว เป็นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านดงแสนสุข ซึ่งไม่แตกต่างไปจากอดีตเท่าใดนักถึงแม้ระยะเวลาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นผู้ก่อตั้งรกรากถิ่นฐานมาเป็นระยะเวลานานมาแล้วก็ตาม แต่วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน ดงแสนสุขในปัจจุบันก็ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ จะเปลี่ยนก็แต่เพียงสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามา

ส่วนทางด้านจิตใจที่ได้รับการปลูกฝังจากบรรพบุรุษก็ยังคงรักษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรมสืบต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้รวมไปถึงการชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนของคนในหมู่บ้านนี้ด้วย ทำให้การสืบทอดนี้มีอัตลักษณ์ของเรื่องการเลี้ยงไก่ชน ซึ่งได้สืบทอดภูมิปัญญากันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้

ในสังคมปัจจุบันมีภาคเอกชนให้การสนับสนุนการเลี้ยงไก่ของชาวบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการชนไก่และเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ไทย เปิดสนามประลองไก่เพื่อมูลค่าเพิ่มตามตำบลต่างๆ ขึ้นยกการเลี้ยงไก่ชนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ท่ามกลางกระแสความคิดที่หลากหลายคนส่วนหนึ่งมองการชนไก่ที่เป็นวัฒนธรรม เป็นภูมิปัญญาเป็นสัตว์เศรษฐกิจและคนอีกส่วนหนึ่งมองเป็นเพียงการพนัน

และการทรมานสัตว์จากการศึกษาทำให้ได้ข้อเท็จจริงจากกลุ่มประชากรทั้งที่เกี่ยวข้องกับการชนไก่โดยตรงและจากมุมมองของคนรอบข้าง ว่าการไก่ชนจะคงอยู่ในสังคมไทยได้นั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและท่าทีให้เหมาะสมกับภาวะและสภาวะที่เป็นอยู่กล่าวคือต้องรักษาจุดเด่นที่ยังประโยชน์ต่อคนในสังคมให้ได้มากที่สุด โดยที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและสังคมโดยรวมน้อยที่สุด

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Kaichon888.co

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : ข่าวสารไก่ชน

ช่องยูทูป : ข่าวสารไก่ชน

ช่อง tiktok : c.ockfight888

Twitter : ไก่ชนเงินล้าน

Line Official : @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888