เข้าสู่ระบบ

การเลี้ยงไก่ของฟาร์มเดชไก่ชน

การเลี้ยงไก่ของฟาร์มเดชไก่ชน

การเลี้ยงไก่ของฟาร์มเดชไก่ชน

การเลี้ยงไก่ของฟาร์มเดชไก่ชน เจ้าของชื่อ นายสว่าง กัณฑะวงษ์พัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อควบคุมโรคไขเหวัดนก

ขั้นตอนในการเลี้ยงไก่ของฟาร์มเดชไก่ชน

1.มีการคัดเลือกสายพันธุ์โดยนำไก่สายพันธุ์พื้นเมืองผสมกับไก่สายพันธุ์พม่าและเน้นไก่ที่มีประวัติชนดี มีความสามารถในการต่อสู้

2.อาหารช่วงการเลี้ยงสามเดือนแรกใช้อาหารในการเลี้ยงไก่ พอไก่โตใช้ข้าวเปลือกเลี้ยงและเลี้ยงและปลูกหญ้าสดให้กินด้วย

3.มีการป้องกันโรคการให้วัคซีนทุกระยะของการเลี้ยงและมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

4.มีการจัดการฟาร์มที่ดีโดยแยกโรงเรือนในการเลี้ยงไก่ในระยะต่างๆ

5.สำหรับราคาขายไก่ที่มีฝีมือในการชนจะมีราคาตั้งแต่ 6,000 – 15,000 บาท และที่คัดเป็นไก่เนื้อก็ตัวประมาณ 100 บาท

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1.ความขยัน

2.ใฝ่หาความรู้

3.ยอมรับการพัฒนาในสิ่งใหม่ๆ

4.ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามการเปลี่ยนแปลง

5.มุ่งการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายไม่เน้นการพนัน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888