เข้าสู่ระบบ

การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่

การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่

การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่

การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่ และเอกสาร/หลักฐานที่ใช้

สถานที่ติดต่อ  กทม.  ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)
ต่างจังหวัด  ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ฉบับจริง 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 1)

3. สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)

4. หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)

7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เล่นการพนัน และเส้นทรงสัญจร ฉบับจริง 1 ฉบับ

8. สำเนาในหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นที่ตั้งสถานที่ก่อสร้างบ่อนชนไก่/หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อตั้งบ่อนไก่หรือหนังสือสัญญาเช่าที่ดินเพื่อตั้งบ่อนไก่อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริง 1 ฉบับ

9. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีทุนพียงพอที่จะประกอบกิจการ เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหลักทรัพย์อื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริง 1 ฉบับ

10. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้อาคาร/ดัดแปลงอาคาร/หนังสือรับรองของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรควบคุมอาคาร/อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริง 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร)

11. สำเนาหนังสือรับรองสนามชนไก่จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ว่าสถานที่เล่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สำเนา 1 ฉบับ

12. สำเนาหนังสือรับรอง/หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เดิม (กรณีต่ออายุ) สำเนา 1 ฉบับ

ระยะเวลา 90 วัน

หมายเหตุ

1. การขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนันกงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนครบกำหนดการอนุญาตเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
2. ห้ามย้ายสถานที่เล่น

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888