เข้าสู่ระบบ

การศึกษาวิถีชีวิตคนเลี้ยงไก่ชน

การศึกษาวิถีชีวิตคนเลี้ยงไก่ชน

การศึกษาวิถีชีวิตคนเลี้ยงไก่ชน

การศึกษาวิถีชีวิตคนเลี้ยงไก่ชน นและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชน บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิถีชีวิตของคนเลี้ยงไก่ชนและศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ชนบ้านดงแสนสุข โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสังเกต และสนทนา กลุ่มย่อย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า วิถีการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้าน ดงแสนสุขเริ่มต้นจากปราชญ์ชาวบ้านคือตาทวด ของนายบุญมาสายเบาะ และได้สืบทอดความรู้

โดยใช้เวลาว่างจากการทำนาถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลาน การก่อเกิดภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชน ซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตของชาวอีสานที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปพร้อมจนเกิดทักษะ และความชำนาญเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงกันไปหมดทำให้ชาวบ้านสนใจที่จะประกอบเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นอาชีพเสริม ทำให้ชาวบ้านดงแสนสุข ไม่อพยพไปขายแรงงานในต่างจังหวัด

อีกทั้งยังเป็นสิ่งทำให้ชาวบ้านดงแสนสุข เกิดความภาคภูมิใจพฤติกรรมการเรียนรู้ในการเลี้ยงไก่ชน เกิดจากการชอบและอยากที่จะรู้วิธีการในการเลี้ยงไก่ชน ตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเพื่อเพาะพันธุ์ขาย มีรายได้เข้ามาในครอบครัวจนสามารถสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเรียนรู้ภูมิปัญญาจากรุ่นต่อรุ่น โดยมีตาทวดและลูกหลานที่สืบทอดเป็นต้นแบบ การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการเลี้ยงไก่ชน และวิถีชีวิตของคนและไก่ชนมีความผูกพันกัน

โดยเลี้ยงไก่เสมือนเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา โดยเป็นการซึมซับจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้ใช้เวลาในการเรียนรู้ฝึกฝนประสบการณ์พอสมควร จึงสามารถแยกตัวมาประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ไก่ขายและเลี้ยงไก่ชนด้วยตัวเองการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านดงแสนสุข

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ (1) วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เยาวชนจะสอนลูกหลานทั้งชายและหญิง จากสิ่งที่ง่าย ๆ ก่อน โดยการให้สัมผัสในช่วงปิดเทอมเพื่อซึมซับวัฒนธรรมของท้องถิ่น เรียนรู้รากเหง้าของตนเองเมื่อมีความชำนาญแล้วก็จะปล่อยให้ดูแลจัดการกันเอง โดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนำ

(2) วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ จะใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการบอกเล่าจากผู้มีประสบการณ์ตรง เช่นในแต่ละวันจะต้องดูแลไก่ชนอย่างไรบ้าง พร้อมกับสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพรในการรักษาไก่ชนที่ป่วยหรือบาดเจ็บจากการเข้าสังเวียน หรือการเตรียมความพร้อมที่จะนำไก่ไปชนด้วย ทำให้แทบจะทุกหลังคาเรือนเริ่มมีอาชีพเสริมหลังจากการทำนาคือ การเลี้ยงไก่ชน

มนุษย์รู้จักการเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ยุคหินใหม่ (Neolithic Age) ประมาณ 10,000 ปีก่อนคริสตศักราชถึงประมาณ 5,000ก่อนคริสตศักราช ซึ่งในยุคนี้มนุษย์ล่าสัตว์ทุกชนิดมาเป็นอาหารนับแต่สัตว์ที่ล่าหรือจับได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ จนกระทั่งคิดเครื่องมือจับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และล่าได้ยากขึ้น จนสามารถล่าและจับสัตว์มาเป็นอาหารได้มากขึ้น เมื่อเหลือจากการบริโภคก็กักขังสัตว์ไว้ใช้เป็นอาหารในวันต่อไป จนสัตว์ผสมพันธ์ขยายพันธ์เพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อสัตว์อยู่กับมนุษย์นาน ๆ ก็เกิดความคุ้นเคยทำให้สัตว์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากความดุร้ายมาเชื่องลง

นอกจากการล่าสัตว์มาเป็นอาหารแล้วมนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะนำสัตว์มาเป็นสัตว์เลี้ยงและทำการฝึกให้เชื่องเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ใช้นมสัตว์เพื่อบริโภคเอากระดูกมาทำเครื่องมือเอาหนังมาใช้ประโยชน์ในการทำเครื่องนุ่งห่มหรือทำเป็นกระโจม ใช้แรงงาน ใช้เป็นพาหนะนอกจากนี้ยังเลี้ยงไว้คอยคุ้มกันภัยหรือเป็นเพื่อน

มนุษย์เริ่มมีการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของสัตว์ หลังจากได้ผ่านการลองผิดลองถูกและสั่งสมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสัตว์มาเป็นเวลาอันยาวนาน ทำให้สังเกตเห็นถึงพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิด ว่ามีพฤติกรรมและสัญชาติญาณอย่างไร และมีวิวัฒนาการในการเลี้ยงสัตว์มาโดยตลอดมาจากสมัยโบราณ จนถึงปัจจุบันการมนุษย์ได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์4 ประการคือ

1. ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสัตว์เลี้ยงจำพวกโคกระบือ สุกร ไก่และเป็ด ล้วนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าจำหน่ายเพื่อการบริโภค เนื้อ นม ไข่ โดยตรงแล้ว ยังมีผลพลอยได้หลายชนิดทำเป็นเครื่องอุปโภคและเครื่องใช้ได้หลายๆ ประเภท

2. ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ด้านเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์ มีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านอื่น ๆ หลายด้าน ซึ่งล้วน แต่มีความสัมพันธ์ทั้งสิ้น เช่นการใช้แรงงานสัตว์การเลี้ยงสัตว์ช่วยลดต้นทุนการผลิตทางด้านเกษตรอื่น ๆ เช่น การเลี้ยงปลาควบคู่กับการเลี้ยงสุกรโดยใช้มูลสุกรเป็นอาหารของปลาเป็นต้น

3. ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ด้านสังคมเป็นการเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนช่วยสร้างความเพลิดเพลิน ทำให้ผู้สูงอายุที่มักจะถูกปล่อยทิ้งให้อยู่บ้านตามลำพัง หรือลูกหลานอาจแยกครอบครัว ออกเรือนไป ทำให้ผู้สูงอายุถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้สัตว์เลี้ยงก็จะช่วยแก้ปัญหาจากการอยู ่เพียงลำพังได้เป็นอย่างดีช่วยลดปัญหาด้านจิตใจห่อเหี่ยวได้

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Kaichon888.co

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : ข่าวสารไก่ชน

ช่องยูทูป : ข่าวสารไก่ชน

ช่อง tiktok : c.ockfight888

Twitter : ไก่ชนเงินล้าน

Line Official : @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888