เข้าสู่ระบบ

กระทรวงมหาดไทย ชี้ช่องเข้าเกณฑ์รีดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

กระทรวงมหาดไทย ชี้ช่องเข้าเกณฑ์ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ยันท้องถิ่น ต้องจัดเก็บ

ทุกข์! เจ้าของสนามชนไก่ “กระทรวงมหาดไทย” ชี้ช่องเข้าเกณฑ์ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ยันท้องถิ่น ต้องจัดเก็บ แม้เจ้าของฯ ยื่นค้านท้องถิ่น เหตุ 3 ปี “ไม่มีรายได้” ถูก พรก.ฉุกเฉินฯ สั่งปิดยาวหนีโควิด ย้ำมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการ ทรัพย์สินอยูในข่ายต้องเสียภาษี ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ เสียภาษีประเภทใช้ประโยชน์อื่น ไม่รวมเกษตรกรรม-ที่พักอาศัย

กระทรวงมหาดไทย

 วันที่4 พ.ย.2565 มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือถึงหน่วยงานในกำกับ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั่วประเทศ

แสดงความเห็นด้วยกับคำปรึกษาหรือคำแนะนำ ที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ขอหารือ กรณี “สนามชนไก่” ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช ว่า ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการพาณิชยกรรม หรือไม่เนื่องจาก สนามชนไก่ มีลักษณะเป็นทรัพย์สิน ที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562กอรปกับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การที่ จ.สุพรรณบุรี งดออกใบอบุญาตจัดใหัมีการเล่นพนันไก่ชน ทำใหัเจ้าของที่ดิน ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ ไม่ถือเป็นเหตุที่จะได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติภาษีฉบับนี้ เมื่อสนามชนไก่ มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการทรัพย์สินดังกล่าว จึงอยูในข่ายที่จะต้องเสียภาษี โดยคำนวณมูลค่าฐานภาษีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเสียภาษี ในประเภทการใช้ประโยชน์อื่น นอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย” สำหรับกรณีดังกล่าวนี้ เจ้าของทรัพย์สิน “สนามชนไก่” ได้ยื่นคัดค้านการประเมินภาษี โดยระบุว่า ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการสนามชนไก่ จึงขอลดภาษีฯ เพราะไม่ได้ประกอบกิจการตั้งแต่ปี 2563 และเนื่องจากโควิด ปี 2563 และ 2564 มี พรก.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 90 แต่ปี 2565 ไม่มีการลดการจัดเก็บ ผู้ประกอบการจึงขอคัดค้าน.

กระทรวงมหาดไทย

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888